Skip to content

Algemene voorwaarden

Rosehill Park is ingeschreven onder nummer 90204352 bij de Kamer van Koophandel.

 

Artikel 1: Toepassing

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Rosehill Park aangeboden diensten als counseling, coaching, lessen, training, advisering o.d. aan bedrijven, organisaties, particulieren, groepen e.a., hierna te noemen ‘opdrachtgever’.
 2. Verder zijn deze voorwaarden van toepassing op alle overige verbintenissen waarop deze van toepassing zijn verklaard.
 3. Afwijken van deze voorwaarden kan uitsluitend als Rosehill Park daar schriftelijk mee instemt.
 4. Andere voorwaarden zijn slechts van toepassing als Rosehill Park hier schriftelijk mee heeft ingestemd.

Artikel 2: Overeenkomst

Een overeenkomst tussen opdrachtgever en Rosehill Park wordt geacht tot stand te zijn gekomen door:

 1. een mondelinge overeenstemming tussen opdrachtgever en Rosehill Park indien beide partijen hier de voorkeur aan geven.
 2. een digitale of schriftelijke acceptatie/bevestiging vanuit opdrachtgever aan Rosehill Park of andersom.

Artikel 3: Wettelijke bedenktijd en annuleringsvoorwaarden

 1. Wie een verbintenis met Rosehill Park aangaat heeft 14 dagen bedenktijd waarbinnen opdrachtgever kosteloos alsnog kan besluiten van de verbintenis af te zien. Dit dient altijd digitaal of schriftelijk te gebeuren. Het bedenktermijn van 14 dagen vervalt indien het eerste moment van training of opleiding binnen de 14 dagen bedenktermijn plaatsvindt en de deelnemer hieraan heeft deelgenomen.
 2. Deze termijn start op het moment dat mondeling overeenstemming is bereikt dan wel digitaal of schriftelijk bevestiging heeft plaatsgevonden. Indien het laatste het geval is geldt als datum die van de e-mail dan wel het poststempel.
 3. Voor een les en/of opdracht gegeven door Rosehill Park gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
  • Annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren.
  • Bij annulering na aanmelding van een lesperiode of workshop is de deelnemer een percentage van de overeengekomen prijs verschuldigd;
   • tot 8 weken voor aanvang 10%
   • tussen 8 tot 4 weken voor aanvang 25%
   • minder dan 4 weken voor aanvang 50%
   • minder dan 2 weken voor aanvang 100%
 1. Indien Rosehill Park niet in staat is om de gehele lesperiode of workshop door te laten gaan, dan worden de reeds betaalde bedrag binnen 30 dagen na bekendmaking volledig terugbetaald.

Artikel 4: Facturering

 1. Particulieren met een individueel coachingstraject ontvangen digitaal een nota.
 2. Aan particulieren die de lessen of een workshop willen volgen ontvangen vooraf digitaal een factuur. Het is mogelijk van een betalingsregeling gebruik te maken. Bij een betalingsregeling is blijft het volledige bedrag verschuldigd wanneer tussentijds door de deelnemer wordt gestopt met de lessen of workshop. Het laatste deel dient voor de laatste lesdag of voor de laatste dag dat de workshop waar men voor heeft opgegeven, voldaan te zijn.
 3. Aan bedrijven en organisaties die een van hun werknemers laten deelnemen aan de lessen ontvangen per lesperiode vooraf digitaal een factuur.
 4. Aan bedrijven en organisaties die hun werknemer een individueel coachingstraject aanbieden worden de verrichte werkzaamheden vooraf digitaal gefactureerd conform de overeenkomst.

Artikel 5: Betalingen door bedrijven en organisaties

 1. Opdrachtgever is gehouden aan de betalingsverplichting als mondeling dan wel digitaal of schriftelijk is overeengekomen.
 2. Tenzij hiervan nadrukkelijk is afgeweken geldt een betalingstermijn van 14 kalenderdagen.
 3. Betalingen vinden plaats door tijdige overmaking op het aangegeven rekeningnummer met vermelding van naam en notanummer.

Artikel 6: Betalingen door zzp-ers en particulieren

 1. In geval van individuele coaching betalen opdrachtgevers het overeengekomen gesprekstarief na ontvangst van een factuur en telkens uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na een consult.
 2. Betalingen kunnen ook contant worden voldaan direct na het coachingsuur. Een factuur hiervan wordt z.s.m. digitaal verstrekt na het coachingsuur.

 Artikel 7: Niet tijdige betaling

 1. Indien niet tijdig wordt betaald zal Rosehill Park opdrachtgever hierop eenmaal mondeling aanspreken. Blijft vervolgens betaling uit dan zal opdrachtgever digitaal of schriftelijk worden aangesproken waarna binnen zeven dagen betaald moet zijn. Indien dit niet het geval is heeft Rosehill Park het recht betaling op te eisen inclusief wettelijke rente.
 2. Mocht een incasso- of gerechtelijke procedure nodig zijn om alsnog betaling te bewerkstelligen dan zijn alle kosten hiervan voor opdrachtgever.

Artikel 9: Honorering

 1. Rosehill Park biedt activiteiten aan tegen vooraf vastgestelde prijzen. Indien er sprake is van bijkomende kosten wordt dit vooraf aangegeven.
 2. In de prijzen aangegeven op de website is het wettelijke BTW tarief inbegrepen.
 3. Prijzen voor andere zaken dan activiteiten aangeboden aan particulieren zijn altijd exclusief BTW tenzij anders is aangegeven.

Artikel 10: Verantwoordelijkheid Rosehill Park

 1. Rosehill Park spant zich naar beste inzicht en vermogen in deze te laten voldoen aan hetgeen in het vooruitzicht is gesteld.
 2. Rosehill Park en diens vertegenwoordigers zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het toepassen en uitvoeren van het geleerde in de ruimste zin; zij kunnen daarvoor geenszins aansprakelijk gesteld worden.
 3. Rosehill Park noch diens vertegenwoordigers aanvaarden enige aansprakelijkheid voor enige schade, direct of indirect.
 4. Op geen enkele levering van Rosehill Park is enige vorm van garantie aan de orde.

Artikel 11: Verantwoordelijkheid deelnemer

 1. Bij deelname, ongeacht aan welke activiteit door Rosehill Park aangeboden, blijft de verantwoordelijkheid voor enig handelen of nalaten bij de deelnemer zelf, ook voor het gebruik van de accommodatie en faciliteiten.
 2. Deelnemer kan bij vervoer door of namens Rosehill Park of door derden geleverd, geen schade claimen vanwege het transport.
 3. Deelnemer is en blijft zelf volledig verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het, ten bate van zichzelf of anderen toepassen, uitvoeren of voorschrijven van de onderwezen leerstof en methoden. Dit geldt ook voor het gebruik van (hulp)middelen in welke vorm dan ook.

Artikel 12: Locatie

 1. Indien gebruik gemaakt wordt van de aangeboden lesruimte zal Rosehill Park er alles aan doen om de kwaliteit te laten overeenstemmen met de geschetste verwachtingen.
 2. Rosehill Park is gerechtigd een lesgroep naar een andere locatie te verplaatsen binnen een rijafstand van 20 km van de eerder beoogde locatie. Indien de afstand groter is kan deelnemer zonder verplichtingen van deelname afzien. Is dit het geval tijdens een lopende activiteit dan ontvangt deelnemer het geld terug naar rato van het niet genoten deel.
 3. Rosehill Park is gerechtigd een activiteit waarbij het om een-tot-een begeleiding gaat naar een andere locatie te verplaatsen binnen een rijafstand van 10 km van de eerder beoogde locatie. Indien de afstand groter is kan deelnemer zonder verplichtingen van deelname afzien. Is dit het geval tijdens een lopende activiteit dan ontvangt deelnemer het geld terug naar rato van het niet genoten deel.

Artikel 13: Overmachtsituaties

 1. Van overmacht is sprake als in niet te voorziene omstandigheden het onmogelijk is, of in redelijkheid niet verwacht kan worden dat aan verplichtingen wordt voldaan.
 2. Indien een deelnemer na aanmelding privé in een niet toerekenbare overmachtsituatie terecht komt waardoor deelname vanaf dat moment geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt dan is Rosehill Park bereid in alle redelijkheid en in overleg daarvoor een oplossing te vinden.
 3. Rosehill Park is in geval van overmacht gerechtigd zonder genoegdoening wijzigingen aan te brengen in de lesbegeleiding of workshopbegeleiding, de lesstof, de geplande data en de locatie waar de activiteit zou plaatsvinden. Uiteraard zal daarbij het belang van de deelnemers zoveel mogelijk in acht worden genomen.
 4. Indien deelnemer kan aantonen dat wijziging van geplande data aanleiding geeft tot onoverkomelijke problemen en moeten afzien van (verdere) deelname dan is hij slechts het deel van de aangegane verplichting verschuldigd dat is genoten.
 5. In geval van ziekte of andere onvoorziene verhindering van een les voorkomt, wordt in goed overleg met de deelnemers voor verplaatsing van het betreffende onderdeel gezorgd.
 6. Mocht in geval van overmacht een deel van een activiteit geen doorgang kunnen vinden dan zal deelnemer naar rato van wat hij daardoor mist een deel van zijn voldane verplichting terug ontvangen. Dit lijdt uitzondering als het gemiste minder dan 10% bedraagt van de gehele activiteit. De terugbetaling zal binnen 30 dagen plaats vinden.

Artikel 14: Persoonsregistratie

 1. Rosehill Park draagt zorg voor de vertrouwelijke behandeling van persoonlijke informatie van de deelnemers overeenkomstig de geldende privacywet- en regelgeving.
 2. Docenten, gastdocenten en assistenten zullen naar derden nimmer informatie geven over hetgeen zich binnen de les voordoet of naar voren wordt gebracht tenzij het gaat om informatie waartoe men wettelijk verplicht is deze te verstrekken.
 3. Naam en bereikbaarheidsgegevens van deelnemers worden opgenomen in het klantenbestand van Rosehill Park om betrokkene op de hoogte te kunnen houden van haar activiteiten. Indien dit niet op prijs wordt gesteld wordt dit direct gerespecteerd.
 4. De deelnemer gaat akkoord met het verspreiden van zijn naam en bereikbaarheidsgegevens (adres, e-mail, tel) aan docenten, assistenten en mededeelnemers.
 5. Door aanmelding voor een les een workshop of het geven van een opdracht, geeft men toestemming aan Rosehill Park om deelnemers herkenbaar in beeld te brengen middels fotograferen of filmen, dit geldt ook voor diens teken-, en schilderwerken. Tevens geeft men Rosehill Park hiermee toestemming om dit beeldmateriaal te plaatsen op social-media kanalen.

Artikel 15: Eigendom lesmateriaal

 1. Het auteursrecht op alle lesmateriaal berust bij Rosehill Park tenzij materiaal gebruikt wordt waarvan duidelijk is dat dit openbaar beschikbaar is.
 2. Het lesmateriaal waarvan het auteursrecht berust bij Rosehill Park zal door deelnemer niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan het persoonlijk volgen van de activiteit, niet worden gepubliceerd of vermenigvuldigd voor derden, tenzij er schriftelijk toestemming is gevraagd aan Rosehill Park en deze toestemming schriftelijk door Rosehill Park is gegeven.

Artikel 16: Toepasselijk recht

Op iedere overeenkomst waarbij Rosehill Park betrokken is, is het Nederlands recht van toepassing.